12 d’abril 2012

Bases PREMI NIT DE SANT JOAN 2012‏

L'Institut d'Estudis Eivissencs, per acord unànime de la Comissió Executiva, va instituir el 1971 el Premi de la Nit de Sant Joan, que es regirà per aquestes
BASES:

 1. Consta de tres categories: A, B i C. A la categoria A, podran participar-hi l’alumnat d'Educació Infantil i Primària nascuts o residents a les Pitiüses, amb treballs individuals o realitzats en equip, dirigits o no per un professor/a o altra persona. La categoria B comprèn l’alumnat d'Educació Secundària i Batxillerat, en les mateixes circumstàncies que la categoria A. La categoria C és oberta a totes les persones no incloses als apartats anteriors, encara que no siguin nascudes ni residents a les Pitiüses.
 2. Els treballs presentats a concurs hauran de tractar sobre qualsevol tema relacionat amb les Pitiüses: Geografia, Història, Llengua, Costumisme, Ciències de la Naturalesa, Arquitectura, Art, etc.
 3. L'extensió màxima dels treballs serà de 60 folis a les categories A i B, i de 100 a la categoria C. Es presentaran en fulls DIN-A4, escrits per una sola cara (lletra: Times New Roman, núm. 12, interlineat a 1.5).
 4. Els treballs seran originals, inèdits i redactats en llengua catalana.
 5. La dotació del premi és de 1.200 € en cada una de les categories. D'altra banda, si així ho consideràs el jurat, podrà concedir-se un accèssit de 420 €.
 6. Els treballs s'enviaran per triplicat a l'Institut d'Estudis Eivissencs, carrer de Pere Francès, 12 - apartat de correus 578 -, 07800 Eivissa. No constarà en els treballs cap dada personal que permeti identificar l’autoria.
 7. En un sobre tancat a part, amb només el títol de l'obra a l'exterior, s'haurà de fer constar obligatòriament nom complet, edat, domicili i telèfon.
 8. En cada cas, el Jurat serà constituït per tres persones, una de les quals serà un membre de la Comissió Executiva de l’IEE, actuant com a secretari/a, que emetran el seu veredicte abans del dia 23 de juny. El Jurat resoldrà de la millor manera els casos no previstos per aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable.
 9. Qualsevol dels premis podrà ser declarat desert a criteri del Jurat corresponent. També podrà ser concedit ex aequo.
 10. Tots els premis seran públicament concedits la nit del 23 de juny a la Festa de la Nit de Sant Joan, que organitza anualment l'Institut.
 11. L'Institut d'Estudis Eivissencs es reserva durant un any el dret de publicació. Totes les edicions seguiran els criteris de publicació de l’IEE (correcció, disseny, maquetació...).
 12. La data límit d'admissió de treballs és el 21 de maig.
 13. Els treballs no premiats es podran recollir a la seu de l’IEE fins el dia 20 de juliol. Passat aquest període es destruiran.
 14. La participació en algun dels premis que es convoquen suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada